Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji k.č.br. 569 (zk.ul.br.1160) i k.č.br. 570 (zk.ul.br.1161), k.o. Gat, KLASA: 406-06/24-01/5, URBROJ: 2158-3-7/3-24-1 od 24. lipnja 2024. godine, članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22 ) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17, 13/17 i 10/19) Gradonačelnik grada Belišća dana 26. lipnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju k.č.br. 569 (zk.ul.br.1160) i k.č.br. 570 (zk.ul.br.1161), k.o. Gat

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja zk.ul.br.1160, kč.br.569, Stjepana Radića 44, voćnjak, kuća i gospodarske zgrade, dvorište, oranica, ukupne površine 2005 m2 i zk.ul.br.1161, kč.br. 570, Stjepana Radića, oranica, površine 740 m2 u vlasništvu Grada Belišća.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Nekretnina koja je predmet prodaje utvrđena je u Procjembenom elaboratu vrijednosti nekretnine, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke Struga-gradnja j.d.o.o., Učka 54, Valpovo, od 14.6.2024. godine.

Početna prodajna cijena za nekretninu određuje se prema prometnoj vrijednosti, koja prema Procjembenom elaboratu vrijednosti iznosi:

 • vrijednost nekretnine – kč.br. 569, k.o. Gat: 9.031, 50 €
 • vrijednost nekretnine – kč.br. 570, k.o. Gat: 1.480, 00 €

                                                       SVEUKUPNO: 10.511,50 €

PDV će biti iskazan u Ugovoru o kupoprodaji, sukladno iznosu ponude kupca.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 1.051,15 € i uplaćuje se na žiro račun Proračuna grada Belišća broj IBAN: HR7924070001801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB ponuditelja, s naznakom “jamčevina k.o. Gat”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelj može odustati od svoje ponude do početka postupka javnog otvaranja ponuda, u kojem slučaju ima pravo na povrat jamčevine.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

 • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima i brojem,
 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

za pravne osobe:

 • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima i brojem,
 • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.   

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ
za prodaju  k.č.br. 569 (zk.ul.br.1160) i k.č.br. 570 (zk.ul.br.1161), k.o. Gat“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 4. srpnja 2024. godine (ČETVRTAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 8. srpnja 2024. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 12,15 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr. 

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće, u slučaju nastupa bitno promijenjenih okolnosti, zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine   k.č.br. 569 (zk.ul.br.1160) i k.č.br. 570 (zk.ul.br.1161), k.o. Gat  u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat uplaćene jamčevine ponuditelju. Grad ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima za odustanak.

Klasa: 406-06/24-01/5
Urbroj:  2158-3-7/2-24-3
Belišće, 26. lipnja 2024. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić,dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content