Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o prodaji k.č.br. 255, zk.ul.: 434, k.o. Vinogradci u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća br. 16/23), članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22 ) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17, 13/17 i 10/19) Gradonačelnik grada Belišća dana 28. prosinca 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju  k.č.br. 255, zk.ul.br.434,

k.o. Vinogradci u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja k.č.br. 255, zk.ul.br. 434, k.o. Vinogradci u vlasništvu Grada Belišća (kuća i gospodarska zgrada, dvorište, oranica) ukupne površine 1251 m2 .

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti, koja prema Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, iznosi 3.951,16 € (slovima: tritisućedevetstopedesetijedaneuroišesnaestcenti) / 29.770,02 kn uvećano za PDV.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi  395,12 € / 2.977,00 kn za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj IBAN: HR7924070001801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB ponuditelja, s naznakom “jamčevina k.o. Vinogradci, kč.br. 255”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelj može odustati od svoje ponude do početka postupka javnog otvaranja ponuda, u kojem slučaju ima pravo na povrat jamčevine.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine – kč.br.255, iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 za fizičke osobe:

  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.
  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima i brojem,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.   

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU

 k.č.br. 255, zk.ul.br.434,

k.o. Vinogradci

U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 5. siječnja 2024. godine (PETAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 10. siječnja 2024. godine (SRIJEDA) s početkom u 12,15 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr. 

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće, u slučaju nastupa bitno promijenjenih okolnosti, zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine kč.br. 255, zk.ul.br. 434 k.o. Vinogradci u vlasništvu Grada Belišća u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat uplaćene jamčevine ponuditelju. Grad ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima za odustanak.

Klasa: 940-04/23-01/04

Urbroj:  2158-3-7/2-23-8

Belišće, 28. prosinca 2023. godine

                                                                                                             Gradonačelnik:

                                                                                                         Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content