Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 940-01/20-07/08
URBROJ: 2185/02-1-20-5
U Belišću, 29. listopada 2020. godine

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka US RH, 22/00 – Odluka US RH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 9. stavaka 3. Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“, („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/20) gradonačelnik Grada Belišća donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“
prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj na temelju iskazanog interesa (pisma namjere) za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodno osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni “Kod pruge”.

I.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta uz prethodno osnivanje prava građenja provodi se za sljedeće nekretnine:

 NEKRETNINE U K.O. BELIŠĆE

1. za k.č.br. 1365/3, zk.ul. 1877, površine 9333 m² – početni iznos 139.000,00 kn bez PDV-a,

2. za k.č.br. 1365/5, zk.ul. 1877, površine 4612 m² – početni iznos 68.300,00 kn bez PDV-a,

3. za k.č.br. 1365/6, zk.ul. 1877, površine 4434 m² – početni iznos 65.700,00 kn, bez PDV-a.

II.

Postupak javnog natječaja provodi se javnim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema utvrđenim uvjetima.

Postupak za prodaju nekrenina provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

III.

Namjena nekretnine iz točke I. ove Odluke određena je Detaljnim planom uređenja Gospodarske zone “Kod pruge”.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju za kupovinu nekretnina uz prethodno zasnivanje prava građenja na nekretninama iz točke I. imaju fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju uvjete natječaja.

IV.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve zaniteresirane fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost (obrtnici, trgovačka društva, zadruge, obiteljska gospodarstva).

Namjena navedenog građevinskog zemljišta je za izgradnju poslovnih objekata, a pobliže odredbe o vrsti poslovnih objekata utvrđene su prostorno – urbanističkom dokumentacijom Gospodarske zone “Kod pruge”.

Natjecatelji u javnom natječaju prihvaćaju sljedeće uvjete iz ovog natječaja:

 • prihvaćaju početni iznos za navedenu k.č. kao najniži iznos ponude,
 • natjecatelj će prije sklapanja kupoprodajnog ugovora sklopiti predugovor kojim se utvrđuje obveza sklapanja ugovora o pravu građenja i ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja radi sklapanja kupoprodajnog ugovora,
 • natjecatelju će se ugovorom o pravu građenja utvrditi obveza stjecatelja ovog prava da na građevinskom zemljištu izgradi poslovni objekt u roku do tri godine,
 • ugovor o pravu građenja može se zamijeniti kupoprodajnim ugovorom i prije isteka roka od tri godine pod uvjetom da se poslovni objekt izgradi prije isteka roka,
 • ukoliko stjecatelj prava građenja ne izgradi objekt u roku do tri godine dužan je Gradu vratiti građevinsko zemljište bez naknade,
 • za vrijeme korištenja prava građenja stjecatelj ovog prava će platiti godišnju naknadu Gradu u visini 1,00 kn po m²,
 • predugovorom će se utvrditi kupoprodajna cijena postignuta na ovom javnom natječaju, koja će biti predmet kupoprodajnog ugovora,
 • ukoliko stjecatelj prava građenja izgradi objekt u roku do dvije godine od sklapanja ugovora o pravu građenja kupoprodajna cijena će se smanjiti sukladno odredbama Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta i to:
  a) ako je vrijeme izgradnje do 24 mjeseca kupac će platiti 66 % kupoprodajne cijene postignute na natječaju,
  b) ako je vrijeme izgradnje do 12 mjeseci kupac će platiti 33 % kupoprodajne cijene postignute na natječaju
 • ukoliko stjecatelj prava građenja koristi pogodnosti iz prethodnog podstavka, razlika do pune cijene će se voditi kao “de minimis potpora”,
 • Grad kao osnivač prava građenja dozvolit će stjecatelju prava građenja da to pravo upiše u vlastovnicu zk uloška, a Grad će u svom zk ulošku ovo pravo građenja voditi kao teret,
 • kupoprodajnim ugovorom će se utvrditi način plaćanja kupoprodajne cijene sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Kod pruge”.

V.

Na ovaj natječaj primjenjuju se i ostali uvjeti iz odredbi Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Kod pruge” („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/20).

VI.

Pisane ponude za javni natječaj dostavljaju se Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo) u zatvorenom omotu s naznakom “Ponuda za javni natječaj – Gospodarska zona “Kod pruge”. Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik u prijamnom uredu Gradske uprave grada Belišća.

Ponuditelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu te navesti:

 • Ime i prezime, odnosno naziv natjecatelja, OIB, adresu,
 • Oznaku i broj katastarske čestice te površinu,
 • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
 • Pismo namjere,
 • Presliku obrtnice, rješenje OPG ili izvod iz trgovačkog registra za registrirane poduzetnike,
 • Domovnicu za fizičke osobe,
 • Dokaz da su izmirili sve obveze prema gradskom Proračunu,
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga kojom gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje obveze plaćanja svih dospjelih obveza poreza i doprinosa,
 • Dokaz o uplati jamčevine:

a) za k.č.br. 1365/3, iznos 6.950,00 kn

b) za k.č.br. 1365/5, iznos 3.415,00 kn

c) za k.č.br. 1365/6, iznos  3.285,00 kn

Ako se natjecatelj natječe za dvije ili više građevinskih čestica, dužan je uplatiti jamčevinu za svaku česticu za koju se natječe.

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Proračuna grada Belišća broj: HR78 23400091801600001, model 68, poziv na broj 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom “Jamčevina”.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

VII.

Gradonačelnik će donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kad se ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Gradonačelnik može donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u svako doba u kojem slučaju je dužan obrazložiti razloge poništenja.

Iznimo, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, a prije donošenja odluke o prodaji, gradonačelnik može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj ili dio javnog natječaja, pri čemu Grad ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Odluka o poništenju javnog natječaja objavljuje se na isti način kao javni natječaj za prodaju nekretnina.

Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos ponudbene prodajne cijene. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti, dok u slučaju odustajanja, natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnina. Ako dvije ponude nude isti iznos za jednu nekretninu, najpovoljnija ponuda će se smatrati ona ponuda koja je prva zaprimljena. Ponude koje ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja smatrat će se nepotpune.

Najpovoljniji natjecatelj preuzima sve zakonske obveze koji proizlaze temeljem sklopljenih ugovora.

VIII.

Javni natječaj za primanje ponuda otvoren je od  30. 10. do  13.11.2020. godine.

Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda zaključkom utvrđuje uspjeh natjecatelja javnog natječaja.

IX.

Gradonačelnik sklapa u ime Grada ugovor s najboljim ponuditeljem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Rok iz prethodnog stavka može se produžiti, ako se kupoprodajna cijena isplaćuje kreditom banke.

Porez na promet nekretnina snosi stjecatelj nekretnina. Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o pravu građenja i kupoprodaje nekretnine te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja.

Mogućnosti obročne otplate kupoprodajne cijene uredit će se odlukom o prodaji nekretnine.

Kupoprodajni ugovor obvezno sadrži da će Grad izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegovog prava vlasništva u zemljišnu knjigu nakon isplate cijelokupne kupoprodajne cijene.

Natjecatelji koji uspiju na natječaju za kupovinu građevinskog zemljišta u Zoni sklopit će predugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta, kojim će se utvrditit klauzula da će se kupoprodajni ugovor sklopiti po ispunjenju ugovora o pravu građenja.

                              
Gradonačelnik  
Dinko Burić, dr.med.

Dopuna javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 940-01/20-07/08
URBROJ: 2185/02-1-20-6
U Belišću, 4. studenoga 2020. godine

Dopuna javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“29. listopada 2020. godine

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka US RH, 22/00 – Odluka US RH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 9. stavaka 3. Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“, („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/20) Grad Belišće objavljuje:

DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI „KOD PRUGE“ U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I.

DOPUNJUJE SE TEKST JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA, objavljenog na Oglasnoj ploči Grada Belišća, Gradskom radiju Belišće i Internet stranici dana 29. listopada 2020. godine tako da se točka VI. stavak 1. javnog natječaja dopunjuje i glasi:

„Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik u prijamnom uredu Gradske uprave grada Belišća ili poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom na omotnici:

NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI „KOD PRUGE“ PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA – NE OTVARATI“

na adresu Grad Belišće Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće 31 551.

II.

DOPUNJUJE SE točka VI. stavak 2. javnog natječaja i glasi:
„Ponuditelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog javnog natječaja“.

III.

DOPUNJUJE SE točka VIII. koja glasi:
„Javni natječaj za primanje ponuda otvoren je od 30.10. do 13.11.2020. godine. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. studenog 2020. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, u skladu s epidemiološkim mjerama. “

                              
Gradonačelnik  
Dinko Burić, dr.med.

Dokumenti vezani za natječaj:Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content