Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“ u Tajništvu Grada Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu:

  • obavlja poslove pripreme i provođenja postupaka javne nabave za potrebe svih Odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu,
  • priprema i izrađuje planove nabave,
  • izrađuje izvješća i vodi propisane evidencije o postupcima javne nabave,
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Tajnika,
  •  odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Tajniku.

Plaća

Plaća „Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu“ u Tajništvu Grada Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za javnu nabavu, određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20 i 1/21),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),

4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),

5. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

6. Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17, 1/18),

7. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20),

8. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content