Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada“ :

 • planira, upravlja i koordinira radom i poslovima upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku,
 • organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Upravnog odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela,
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i izvješća o radu Upravnog odjela te odgovara za pripremu i realizaciju ciljeva i zadataka iz prošlogodišnjeg programa rada
 • osigurava suradnju upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama i Upravnim odjelima
 • brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika,
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika u prvom stupnju,
 • rješava o upravnim stvarima u slučajevima propisanim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona,
 • odgovara za namjenski utrošak financijskih sredstava iz razdjela Upravnog odjela 
 •  poduzima mjere za unapređenje rada Upravnog odjela,
 •  koordinira poslove iz Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima županije,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Gradonačelnika,
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Odjela, a za svoj rad odgovara Gradonačelniku i Gradskom vijeću

Plaća

Plaća „Pročelnika Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada“ određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20 i 1/21),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),

4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),

5. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18)

6. Strategija razvoja grada Belišća za razdoblje 2021. – 2027.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content