Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Pročelnik/pročelnica Ureda gradonačelnika“ :

 • planira, upravlja i koordinira radom i poslovima upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku,
 • organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Upravnog odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela,
 • obavlja poslove službenog protokola,
 • obavlja poslove odnosa s javnošću te surađuje s medijima lokalne i državne razine u cilju informiranja o djelatnostima u upravnim odjelima grada,
 • organizira obavljanje poslova u svezi prava na pristup informacijama,
 • brine o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika i namještenika te drugih zaposlenih osoba u okviru Grada,
 • osigurava suradnju upravnog odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama te organizira suradnju s drugim Upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Gradonačelnika,
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Odjela, a za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Plaća

Plaća „Pročelnika/pročelnice Ureda gradonačelnika“ određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),

4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),

5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

6. Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content