Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Komunalni redar“ u Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove:

  • sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima,
  • obavlja poslove nadzora nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti te upozorava pravne i fizičke osobe na postupanja koja nisu u skladu sa Zakonom i Odlukom,
  • zaprima prijave građana i službenih osoba o kršenju komunalnog reda i obrađuje iste,
  • izdaje rješenja o počinjenom prekršaju i naređuje poduzimanje radnji u svrhu održavanja komunalnog reda, naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje obavezne prekršajne naloge i predlaže pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu i Odluci o komunalnom redu,
  • surađuje s nadležni tijelima a na području grada Belišća radi učinkovitijeg održavanja komunalnog reda i obavljanja poslova,
  • obavlja i duge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja,
  • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

Plaća

Plaća komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove, određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
5.Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
6.Odluka o komunalnom doprinosu  (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 13/18, 2/19, 8/19 i 13/21)
7.Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 13/18, 2/19)
8.Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 7/19 i 12/21)
9.Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
10.Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content