Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/21-07/09
Urbroj: 2185/02-07/5-21-1
Belišće, 23. studenog 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

5.jednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 29. studenog 2021. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Belišća za razdoblje od 2022. do 2028. godine
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Belišća
  b) Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada (UPUG) Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o otpisu potraživanja
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana djelovanja grada Belišća za 2022. godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana i programa rada Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća za 2022. godinu
  b) Financijskog plana za 2022. godinu Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišće
  Izvjestitelj: predsjednik Mario Balog
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Programa održavanja nerazvrstanih cesta Grada Belišća (prigradska naselja) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  d) Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2021./2022. godinu
  b) Financijskog plana rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Odluke o šestim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2022. godinu i
  b) Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana rada Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2022. godinu i
  b) Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2022. godinu i
  b) Financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje programa poticajnih socijalno-demografskih mjera grada Belišća u 2022. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: predsjednik Savjeta mladih grada Belišća, Matej Šimić
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja
  grada Belišća u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2022. godini s projekcijama za
  2023. i 2024. godinu
  c) Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za
  2023. i 2024. godinu
  d) Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2022. godinu s
  projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  e) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2022.
  godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli subvencije tvrtki Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće za pokriće troškova poslovanja u 2021. godini
  Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
 25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju nove ulice u naselju Belišće i naselju Bistrinci
  Izvjestiteljica: Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
 26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br.1672, k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content