Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/21-07/09
Urbroj: 2185/02-07/5-21-1
Belišće, 23. rujna 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

4. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 27. rujna 2021. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i
  Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja
  b) Rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
  Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br. 1629, k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Zagajci“ u Belišću
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  b) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja
  objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini s
  projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje 4. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o Odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za pedagošku 2020./2021. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o 2. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o 2. izmjenama i dopunama programa Javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Odluke o 2. izmjenama i dopunama programa Javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje 1.- 6. mjesec 2021. godine
  b) Petih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Odluke o Petim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2021. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje vlastitih infrastrukturnih projekata grada Belišća
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati novčane pomoći za Projekt „Zalogaj“-topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjene Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece
  koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena,
  kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja
  adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Belišća
  Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka uklanjanja višestambenih građevina izgrađenih na dijelu k.č.br. 236/1 te na k.č.br. 216 i 232, k.o.Belišće
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Domagoj Varžić, dipl.oec.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content