Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-01/24-03/04
URBROJ: 2158-3-7/3-24-1

Belišće, 22. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

37. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. ožujka 2024. godine (utorak), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 36. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o potvrđivanju Odluke s 36. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća održane dana 29. veljače 2024. godine
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Aktualni sat
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I-XII mjesec 2023. godine
  Izvjestitelj: načelnik PP Belišće, Vlado Krznarić
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o utvrđivanju raskida Ugovora o osnivanju prava građenja i Predugovora o kupoprodaji nekretnine (k.č.br. 1365/3, 1365/5 i 1365/6, z.k.ul. 1877, k.o. Belišće)
  Izvjestiteljica: Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“
  Izvjestiteljica: Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika
 10. Informacija o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte na području grada Belišća koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost
  Izvjestiteljica: direktorica društva Hidrobel d.o.o., Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Analize provedbe aktivnosti Vatrogasne zajednice grada Belišća za proteklo razdoblje 2023.
  b) Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2023. godini
  c) Zaključka povodom razmatranja izvršenja Financijskog izvješća od 01.01.-31.12.2023. godine
  d) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2024. godinu
  e) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara za žetvu „Belišće 2024.“
  Izvjestitelj: zapovjednik/tajnik VZG Belišće Dubravko Čovčić
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o provedbi Strategije (plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027.godine za 2023.godinu;
  Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl. oec.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
  b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  c) Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini
  d) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća Grada Belišća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju investitora FAZE V sanacije odlagališta komunalnog otpada “Staro Valpovo” na Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2023. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2023. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2023. godinu
  Izvjestitelj: pročelnik Dejan Šovagović, dipl.ing.el.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvještaja o radu Centra za kulturu Sigmund Romberg za 1.-12.2023. godine
  b) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 1.-12.2023.
  Izvjestiteljica: Patricija Jerković, mag.prim.educ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o I. Izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  d) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  e) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2024./2025. godinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnateljica Ivana Belcar, odg.,
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvješća Programa rada i razvoja Muzeja Belišće za 2023. godinu
  b) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvještaja o radu za 2023. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  b) Zaključka povodom razmatranja izvršenja Financijskog izvještaja za 2023. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Belišća od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
  Izvjestitelj: Matej Šimić, predsjednik
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Milan Zamaklar, predsjednik
 24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu i izvješća o financijsko – materijalnom poslovanju Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Mario Balog, predsjednik
 25. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2023. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2023. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2023. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2023. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Kombel d.o.o. za 2023. godinu
  Izvjestitelj: predsjednik Uprave društva Kombel d.o.o. Andrej Bičak, dipl.iur.
 27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 28. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. – 12. mjesec 2023. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Belišća
Dario Fletko, mag.ing.comp.Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content