Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/17-07/07
Urbroj: 2185/02-1-17-3
Belišće, 15. rujna 2017. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 7/15 i 1/16), sazivam

3. jednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 25. rujna 2017. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno – obrazovnom radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za
pedagošku 2016./2017. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak,
Belišće za pedagošku 2017./2018. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
7.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 01.01.2017. –
30.06.2017. godine
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na visinu osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Maslačak,
Belišće
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
9.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta javne ustanove u kulturi Centar za kulturu
Sigmund Romberg
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Centra za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
11. Razmatranje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Belišća za 2018. godinu
Izvjestitelj: predsjednik Igor Paloh
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju odobrenja za korištenje grba i zastave Grada Belišća
Izvjestitelj: tajnik Slavko Milekić, dipl.iur.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji dijela poslovnog prostora broj 2. u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću
Izvjestitelj: tajnik Slavko Milekić, dipl.iur
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 1994/1 u k.o.Belišće,
b) Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 848 u k.o.Belišće
c) Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br. 2087/1 u k.o.Belišće.
Izvjestitelj: tajnik Slavko Milekić, dipl.iur.

                                                                                                                                                                                            Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content