Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-03/05
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1

Belišće, 31. svibnja 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

11.sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 3. lipnja 2022. godine (PETAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
  b) Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s
  projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  d) Odluke o Izmjenama i dopunama programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Zaključka o prihvaćanju informacije o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižničarka
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o jednokratnoj pomoći za nabavu radnog materijala i školskog pribora za učenike osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o ukidanju Odluke o isplati naknade roditelju njegovatelju ili njegovatelju
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o ukidanju Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  b) Odluka o novčanoj naknadi roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić u pedagoškoj 2022./2023. godini, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o sklapanju ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Zagreb
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Drugih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova u najam
  b) Odluka o odgodi raspisivanja javnog natječaja za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o ukidanju Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Belišća i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Belišća
  b) Zaključka o ukidanju Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji dvorišta k.č.br.2146, k.o. Belišće u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Cjenika usluga i radova uređenja zelenih i ostalih javnih površina tvrtke Kombel d.o.o.
  Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Za točnost otpravka                                                                     
Tajnica Grada:    
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                                                                                       

Predsjednik                                                                            
Gradskog vijeća:
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content