Novosti|

Vatrogasci i ove godine bilježe povećan broj požara otvorenog prostora nastalih zbog spaljivanja biljnog otpada prilikom poljoprivrednih radova.

Vatrogaci savjetuju da umjesto spaljivanja biljnih ostataka razmislite o njihovu ekološkom zbrinjavanju čime se štiti okoliš, ne stvara se materijalna šteta niti se ugrožavaju ljudski životi.

Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara u razdoblju od 01.04. do 30.09. tekuće godine.

Na području Osječko-baranjske županije primjenjuje se Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama u OBŽ. Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge fizičke osobe dužni su prije spaljivanja suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti, osigurati odgovarajuća sredstva te poduzeti mjere zaštite sukladno propisima o zaštiti od požara a osobito:

  • sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenome prostoru dužne su prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove Odluke i zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (županijske vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljnog vatrogasnog društva),
  • spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez vjetra,
  • osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti, bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim tvarima,
  • na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu travu, spaljivati korov i biljni otpad te ložiti otvorenu vatru, samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza,
  • osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon žetve odnosno berbe te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3) metra,
  • stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,
  • tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti biljnog otpada koji se spaljuje,
  • poduzeti i druge potrebite mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na susjedne površine. U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave nadležno za poslove šumarstva, šume i šumska zemljišta. Otvorenom vatrom smatra se svaka vatra izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostorija s osiguranim ložištem.

Pravne i fizičke osobe dužne su neposredno prije spaljivanja biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte (industrijske građevine i postrojenja, stambene i druge objekte, električne i telefonske stubove i vodove, prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.) prijaviti najbližoj policijskoj postaji Policijske uprave Osječko-baranjske.

Prijavu spaljivanja treba podnijeti prije početka spaljivanja a ona treba sadržavati podatke o tome tko obavlja spaljivanje, vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama zaštite od požara koje će se poduzeti pri spaljivanju, kao i druge podatke od značaja za zaštitu od požara pri spaljivanju.

Za vrijeme požarne sezone (lipanj – rujan) na snazi je potpuna zabrana loženja vatre na otvorenome prostoru.

Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja na poljoprivrednom zemljištu pali suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili loži otvorenu vatru protivno Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama u OBŽ. Predviđena je i novčana kazna od 300,00 do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pojedinac koji pali suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili loži otvorenu vatru protivno Odluci.

Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine za što se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Podsjećamo da je neoprezno spaljivanje biljnog otpada i loženje vatre najčešći uzrok velikih požara otvorenoga prostora u Hrvatskoj. Svakoga se dana dogodi 30 požara, a svaki treći dan jedna je osoba ozlijeđena zbog požara.
Nakon uočavanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192.

Foto: Pixabay

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content