Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 016-01/23-02/03
Urbroj: 2158-3-7/1-23-1
Belišće, 1. lipnja 2023. godine

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) i članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/2019.), gradonačelnik grada Belišća saziva

1. konstituirajuću sjednicu Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća

koja će se održati dana 7. lipnja 2023. godine (SRIJEDA) u 14,00 sati u Velikoj vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
  1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće romske nacionalne manjine grada Belišća,
  1. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
  1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content