Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
TAJNIŠTVO GRADA
Klasa: 112-01/17-07/04
Urbroj: 2185/02-7-17-2

U Belišću 24. listopada 2017. godine

Tajnik upravnog odjela Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada”, na temelju članka 18. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 16. i 17. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17), raspisuje

OGLAS

za prijem službenika u službu u upravni odjel Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada”, na radno mjesto:

-Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu
1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Stručni uvjeti:
– magistar struke, stručni specijalist, VII/1 stupanj stručne spreme, pravnog smjera
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– aktivno znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjete propisane čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za njegov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz pismenu prijavu kandidat treba obvezno priložiti:

– životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– e- radna knji­žice (nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu,
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
– potvrdu dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom iskustvu,
– dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu informatika ili preslik potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.),
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu engleskog jezika ili preslik potvrde o položenom tečaju engleskog jezika i sl.).

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, mogu se pronaći na sljedećem linku Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu-izvori.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web stranici www.belisce.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave grada Belišća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Belišće, Vij. dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, s naznakom: »Oglas za prijam u službu – Viši stručni suradnik za loklnu samoupravu– ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                           Tajnik:

Slavko Milekić, dipl.iur.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content