Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-05/23-01/02
URBROJ: 2158-3-7/1-23-5
U Belišću, 2. studenoga 2023. godine

Na temelju članka 9. stavak 3. Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“, („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/20 i 13/23) i članka 3. Odluke o prodaji oranice u ul. J. Kozarca, z.k.ul.br. 1877, kč.br. 1365/7, k.o. Belišće („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 12/23), gradonačelnik Grada Belišća donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju oranice u ul. J. Kozarca, z.k.ul.br. 1877, kč.br. 1365/7, k.o. Belišće
u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“, prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice u Gospodarskoj zoni “Kod pruge”, prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodno osnivanje prava građenja.

I.

Javni natječaj provodi se za sljedeću nekretninu:

 NEKRETNINA U K.O. BELIŠĆE
– za k.č.br. 1365/7, zk.ul. 1877, površine 5855 m² – početni iznos 12.881,00 € bez PDV-a (97.051,89 kn; tečaj: 7,53450).

II.

Postupak javnog natječaja provodi se javnim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema utvrđenim uvjetima.

Postupak za prodaju nekrenine provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

III.

Namjena nekretnine iz točke I. ove Odluke određena je Detaljnim planom uređenja Gospodarske zone “Kod pruge”.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju za kupovinu nekretnine uz prethodno zasnivanje prava građenja na nekretnini iz točke I. imaju fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju uvjete natječaja.

IV.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve zaniteresirane fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost (obrtnici, trgovačka društva, zadruge, obiteljska gospodarstva).

Namjena navedene nekretnine je za izgradnju poslovnih objekata, a pobliže odredbe o vrsti poslovnih objekata utvrđene su prostorno – planskom dokumentacijom Gospodarske zone “Kod pruge”.

Natjecatelji u javnom natječaju prihvaćaju sljedeće uvjete iz ovog natječaja:

 • prihvaćaju početni iznos za navedenu k.č. kao najniži iznos ponude,
 • natjecatelj će prije sklapanja kupoprodajnog ugovora sklopiti predugovor kojim se utvrđuje obveza sklapanja ugovora o pravu građenja i ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja radi sklapanja kupoprodajnog ugovora,
 • natjecatelju će se ugovorom o pravu građenja utvrditi obveza stjecatelja ovog prava da na građevinskom zemljištu izgradi poslovni objekt u roku do tri godine,
 • ugovor o pravu građenja može se zamijeniti kupoprodajnim ugovorom i prije isteka roka od tri godine pod uvjetom da se poslovni objekt izgradi prije isteka roka,
 • ukoliko stjecatelj prava građenja ne izgradi objekt u roku do tri godine dužan je Gradu vratiti građevinsko zemljište bez naknade,
 • za vrijeme korištenja prava građenja stjecatelj ovog prava će platiti godišnju naknadu Gradu u visini 0,14 € po m² ( 1,05 kn po m²),
 • predugovorom će se utvrditi kupoprodajna cijena postignuta na ovom javnom natječaju, koja će biti predmet kupoprodajnog ugovora,
 • ukoliko stjecatelj prava građenja izgradi objekt u roku do dvije godine od sklapanja ugovora o pravu građenja kupoprodajna cijena će se smanjiti sukladno odredbama Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta i to:
  a) ako je vrijeme izgradnje do 24 mjeseca kupac će platiti 66 % kupoprodajne cijene postignute na natječaju,
  b) ako je vrijeme izgradnje do 12 mjeseci kupac će platiti 33 % kupoprodajne cijene postignute na natječaju
 • ukoliko stjecatelj prava građenja koristi pogodnosti iz prethodnog podstavka, razlika do pune cijene će se voditi kao “de minimis potpora”,
 • Grad kao osnivač prava građenja dozvolit će stjecatelju prava građenja da to pravo upiše u vlastovnicu zk uloška, a Grad će u svom zk ulošku ovo pravo građenja voditi kao teret,
 • kupoprodajnim ugovorom će se utvrditi način plaćanja kupoprodajne cijene sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom o uvjetima prodaje nekretnine u Gospodarskoj zoni “Kod pruge”.

V.

Na ovaj natječaj primjenjuju se i ostali uvjeti iz odredbi Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Kod pruge” („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/20).

VI.

Pisane ponude za javni natječaj dostavljaju se Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo) u zatvorenom omotu s naznakom “Ponuda za javni natječaj – Gospodarska zona “Kod pruge” – z.k.ul.br. 1877, kč.br. 1365/7, k.o. Belišće“.

Ponuditelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog javnog natječaja.

Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik u prijamnom uredu Gradske uprave grada Belišća ili poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom na omotnici:

“Ponuda za javni natječaj – Gospodarska zona “Kod pruge” – z.k.ul.br. 1877, kč.br. 1365/7, k.o. Belišće – NE OTVARATI“, na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće 31 551.

Ponuditelji su dužni ponudu podnijeti na pisanom obrascu te navesti:

 • Ime i prezime, odnosno naziv natjecatelja, OIB, adresu,
 • Oznaku i broj katastarske čestice te površinu,
 • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
 • Pismo namjere,
 • Presliku obrtnice, rješenje OPG ili izvod iz trgovačkog registra za registrirane poduzetnike,
 • Domovnicu za fizičke osobe,
 • Dokaz da su izmirili sve obveze prema gradskom Proračunu,
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga kojom gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje obveze plaćanja svih dospjelih obveza poreza i doprinosa,
 • Dokaz o uplati jamčevine:  k.č.br. 1365/7, iznos 644,05 €

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Proračuna grada Belišća broj: HR78 23400091801600001, model HR68, poziv na broj: 7706 – OIB uplatitelja, s naznakom “Jamčevina”.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

VII.

Gradonačelnik će donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kad se ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Gradonačelnik može donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u svako doba u kojem slučaju je dužan obrazložiti razloge poništenja.

Iznimo, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, a prije donošenja odluke o prodaji, gradonačelnik može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj ili dio javnog natječaja, pri čemu Grad ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Odluka o poništenju javnog natječaja objavljuje se na isti način kao javni natječaj za prodaju nekretnina.

Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos ponudbene prodajne cijene. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćena jamčevina će se vratiti, dok u slučaju odustajanja, natjecatelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnina. Ako dvije ponude nude isti iznos za jednu nekretninu, najpovoljnija ponuda će se smatrati ona ponuda koja je prva zaprimljena. Ponude koje ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja smatrat će se nepotpune.

Najpovoljniji natjecatelj preuzima sve zakonske obveze koji proizlaze temeljem sklopljenih ugovora.

VIII.

Javni natječaj za primanje ponuda otvoren je od 3. studenoga  2023. do 13. studenoga 2023. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16. studenoga 2023. godine (četvrtak) s  početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici  Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda zaključkom utvrđuje uspjeh natjecatelja javnog natječaja.

IX.

Gradonačelnik sklapa u ime Grada ugovor s najboljim ponuditeljem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Rok iz prethodnog stavka može se produžiti, ako se kupoprodajna cijena isplaćuje kreditom banke.

Porez na promet nekretnina snosi stjecatelj nekretnina. Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o pravu građenja i kupoprodaje nekretnine te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja.

Mogućnosti obročne otplate kupoprodajne cijene uredit će se odlukom o prodaji nekretnine.

Kupoprodajni ugovor obvezno sadrži da će Grad izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegovog prava vlasništva u zemljišnu knjigu nakon isplate cijelokupne kupoprodajne cijene.

Natjecatelji koji uspiju na natječaju za kupovinu zemljišta u Zoni sklopit će predugovor o kupoprodaji, kojim će se utvrditi klauzula da će se kupoprodajni ugovor sklopiti po ispunjenju ugovora o pravu građenja.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content