Novosti|

Grad Belišće poziva predstavnike udruga, koje su ispunile uvjete Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2021. godinu, da dostave preostalu dokumentaciju koja nije dostavljena prilikom prijave, na sljedeću e-mail adresu: lea.kozina@belisce.hr

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti, a nije dostavljena prilikom prijave:

  1. financijski izvještaj udruge i to:
  • za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu
  • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojenu od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

2. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave

3. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci,

4. izjave o nekažnjavanju kojima osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj projekta izjavljuju da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj, odnosno za počinjenje kaznenih djela određenih člankom 48. st. 2. alinejom c) i d) Uredbe

5. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. revidirani troškovnik prema odobrenom iznosu.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content