Novosti|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje objavljen u “Narodnim novinama“ broj 80/2021 od 14. srpnja 2021. godine. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. Pisano testiranje će se održati u srijedu, 11. kolovoza 2021. s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Obavezno sa sobom donijeti zaštitnu masku.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 80/2021 od 14. srpnja 2021. godine

OPIS POSLOVA:

 1. sudjeluje u obavljanju stručnih poslova iz područja prostornog planiranja, prati i procjenjuje stanje u prostoru i izrađuje izvješća o stanju u prostoru, izrađuje planske i programske dokumente s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja te organizira i sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje, prati provedbu prostornog plana uređenja grada i ostalih dokumenata prostornog uređenja,
 2. vodi projekte gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire gradske investicije,
 3. obavlja sve poslove u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada,
 4. izrađuje troškovnike za sanacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada,
 5. surađuje s izvođačima radova i sudjeluje na tehničkim pregledima,
 6. priprema i organizira te prati provedbu mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
 7. predlaže programe zaštite okoliša, mjere i izradu studija, planova i drugih akata iz područja zaštite okoliša,
 8. sudjeluje u pripremi akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela,
 9. sudjeluje u izradi financijskih planova i program rada Odsjeka,
 10. obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja,
 11. odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara Voditelju.

PODACI O PLAĆI:

Plaća vježbenika na radnom mjestu „Viši stručni suradnik za prostorno planiranje “ u okviru Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje određena je o Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika gradske uprave grada Belišća ( „Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/08, 4/09, 6/10 i 10/19), Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17), Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19) i člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10).

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua iz sljedećih područja:

Područja iz kojih se obavlja pisana provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– prostorno planiranje

– gradnja i prostorno uređenje.

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 4/18 i 112/19),

4. Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09),

5.Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

6. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

7. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20),

8. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN broj 46/18 i 98/19).

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstva s kandidatima.

2. Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom i/ili bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

U drugu fazu testiranja upućuje se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

                                                Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content