Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni redar“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća, na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o opisu poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto „Komunalni redar“, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. Podaci o vremenu održavanja pisanog testiranja biti će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto „Komunalni redar“,, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine

OPIS POSLOVA:

  1. sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima,
  2. obavlja poslove nadzora nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti te upozorava pravne i fizičke osobe na postupanja koja nisu u skladu sa Zakonom i Odlukom,
  3. zaprima prijave građana i službenih osoba o kršenju komunalnog reda i obrađuje iste,
  4. izdaje rješenja o počinjenom prekršaju i naređuje poduzimanje radnji u svrhu održavanja komunalnog reda, naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje obavezne prekršajne naloge i predlaže pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu i Odluci o komunalnom redu,
  5. surađuje s nadležni tijelima a na području grada Belišća radi učinkovitijeg održavanja komunalnog reda i obavljanja poslova,
  6. obavlja i duge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja,
  7. odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

PODACI O PLAĆI:

Plaća službenika na radnom mjestu „Komunalni redar“ u okviru Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća određena je o Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika gradske uprave grada Belišća

( „Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/08, 4/09, 6/10 i 10/19), Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua iz sljedećih područja:

Područja iz kojih se obavlja pisana provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– komunalno gospodarstvo,

– komunalni doprinos i komunalna naknada.

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),

3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),

4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),

5. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19),

6. Odluka o komunalnom doprinosu  (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 13/18, 2/19, 8/19 i 13/21),

7. Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 13/18, 2/19) i

8. Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 7/19 i 12/21).

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstva s kandidatima.

2. Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom i/ili bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

U drugu fazu testiranja upućuje se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content