Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 15. studenoga 2023. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

22.12.2023. GODINE (PETAK) u 8:00 sati

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja
Gradske uprave grada Belišća

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjava uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br.LOZINKA:
 DŠ52990

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „Pročelnik“ Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 15. studenoga 2023. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Pročelnik“ Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća:

 • prati zakonske propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • izrađuje prijedloge odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje postojećih s važećim propisima,
 • upravlja i koordinira radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike, prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Upravni odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Odjela,
 • izrađuje financijski plan i program rada Upravnog  odjela te podnosi izvještaje o radu,
 • prati i analizira stanje u području komunalne djelatnosti,
 • brine o izradi te izvršenju programa iz komunalne djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada,
 • daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koja nadležna tijela zatraže od Grada, 
 • daje prijedloge s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i uređaja i ostalih objekata i prostora u vlasništvu grada,
 • organizira obavljanje složenijeg tekućeg i investicijskog održavanja i sanaciju objekata i prostora u vlasništvu Grada,
 • ovlašćuje osobu za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata,
 • brine o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika,
 • osigurava suradnju Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama,
 • organizira suradnju s drugim Odjelima u obavljanju zajedničkih poslova,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu Gradonačelnika,
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja upravnog odjela, a za svoj rad odgovara Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Plaća

Plaća pročelnika Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća, Klasa: 022-01/19-01/01, Urbroj: 2185/02-1-19-13 od 23. rujna 2019. godine.

Popis pravnih  izvora:

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 5. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 13/22 i 15/23),
 6. Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik grada Belišća broj 13/18, 8/19, 13/21 i 12/22 i 15/23)
 7. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 7/19, 12/21 i 13/22).
 8. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content