Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 15. studenoga 2023. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

22.12.2023. GODINE (PETAK) u 8:00 sati

Pročelnik Službe za javnu nabavu

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjava uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br.LOZINKA:
 DŽ75916

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „PROČELNIK SLUŽBE ZA JAVNU NABAVU“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 15. studenoga 2023. godine

Opisi poslova radnog mjesta „PROČELNIK“ Službe za javnu nabavu:

 • planira, upravlja i koordinira radom i poslovima Službe te usklađuje rad Službe,
 • rukovodi službenicima zaduženim za poslove iz djelokruga rada Službe te usklađuje njihov rad
 • organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Službu i potpisuje akte Službe u pravnom prometu iz djelokruga rada,
 • izrađuje prijedloge akata koje donosi gradonačelnik u svojoj nadležnosti te priprema akte za Gradsko vijeće,
 • odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti službe, podnosi izvještaje o radu Službe,
 • obavlja poslove analize tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu

nabavu Grada,

 • priprema i provodi postupke javne nabave i jednostavne nabave za potrebe svih Upravnih odjela,
 • priprema i izrađuje planove nabave, u suradnji s pročelnicima svih Upravnih odjela,
 • obavlja poslove vođenja informacijskih baza javne nabave i jednostavne nabave Grada Belišća,
 • obavlja poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave i jednostavne nabave,
 • prati zakonske propise iz djelokruga rada Službe,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara gradonačelniku.

Plaća

Plaća pročelnika Službe za javnu nabavu, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća, Klasa: 022-01/19-01/01, Urbroj: 2185/02-1-19-13 od 23. rujna 2019. godine.

Popis pravnih  izvora:

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21),
 5. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22),
 6. Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17, 1/18 i 4/23),
 7. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20),
 8. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content