Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnim natječajima objavljenim u Narodnim novinama od 7. studenog 2018. godine održati će se prema sljedećem rasporedu u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vij.dr.Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju, a ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijem u službu:

 

30.11.2018. GODINE (PETAK ) od 8:00-9:30

URED GRADONAČELNIKA,ODSJEK ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA, VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

Kandidat koji ispunjava uvjete:

1.Nada Milas Bosanac, M. Divalta 256, Osijek

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 7. studenog 2018. godine.

Opisi poslova radnog mjesta „Voditelj Odsjeka za gospodarska i društvena pitanja“ u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Ured gradonačelnika, Odsjek za gospodarska i društvena pitanja”:

– prati zakonske propise iz djelokruga rada Odsjeka

– upravlja i koordinira radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike,

– prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,

– zastupa Odsjek i potpisuje akte u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka,

– podnosi izvještaje o radu Odsjeka,

– obavlja poslove planiranja gospodarskog i društvenog razvoja Grada te poslove implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim i društvenim procesima,

– obavlja poslove podrške Gradonačelniku i nadležnim tijelima Grada u definiranju strateških gospodarskih i socijalnih ciljeva i inicijativa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva,

– obavlja poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza gospodarskih i društvenih procesa,

– obavlja poslove pružanja stručne pomoći Gradonačelniku, gradskim tvrtkama i ustanovama,odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te poslove suradnje s gradskim upravnim tijelima i institucijama,

– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Pročelnika Upravnog odjela i Gradonačelnika,

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovora Pročelniku i Gradonačelniku.

 

Plaća

Plaća “Voditelj Odsjeka za gospodarska i društvena pitanja“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela “Ured gradonačelnika, Odsjek za gospodarska i društvena pitanja” Gradske uprave grada Belišća određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– uredsko poslovanje,

– pravo na pristup informacijama,sprečavanje sukoba interesa.

 

Popis pravnih  izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18),

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18),

Zakon o sprečavanju sukoba interesa (NN 26/1112/12124/1248/1357/15),

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15),

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09),

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15),

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12,121/16).

 

 

30.11.2018. GODINE (PETAK ) od 9:30-11:00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA: “VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI“ 

Kandidat koji ispunjava uvjete:

1.Dejan Šovagović, A. G. Matoša 6b, Belišće

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 7. studenog 2018. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti“ u Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja:

-prati zakonske propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,

-sudjeluje u izradi prijedloga odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva,

-sudjeluje u pripremi akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela,

-sudjeluje u izradi financijskog plana i programa rada Upravnog odjela,

-priprema i izrađuje rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu,

-prati i analizira stanje u području komunalne djelatnosti,

-vrši premjer na terenu za potrebe izrade troškovnika za potrebe sanacije i održavanje komunalnih i ostalih objekata i izradu rješenja za obračun komunalne naknade,

-obavlja poslove izvršenja programa iz komunalne djelatnosti te programa sanacije i održavanja objekata u vlasništvu grada,

-sudjeluje u izradi prijedloga programa koji reguliraju gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta i investicijsko održavanje ostalih gradskih objekata te izradi periodičnih izvještaja za iste,

-obavlja poslove vezane uz izdavanja mišljenja, suglasnosti ili posebnih uvjeta u postupcima izdavanja dozvola koja nadležna tijela zatraže od Grada,

-obavlja poslove tekućeg i investicijskog održavanja i sanacije objekata i prostora u vlasništvu Grada,

-obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu Pročelnika,

 

Plaća

Plaća “Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava

– službenički odnosi

– upravni postupak

– komunalne djelatnosti

Popis pravnih  izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18),

Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18),

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 8/05 i 13/17)

Odluka o komunalnom doprinosu grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 6/04, 8/05, 13/13, 7/15 i 13/17),

Zakon o gradnji (NN broj 153/13 i 20/17),

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 79/14),

Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

 

30.11.2018. GODINE (PETAK) od 11:00-12:30

TAJNIŠTVO GRADA,TAJNIK GRADA

Kandidati koji ispunjavaju uvjete:

1.Sanja Majstorović Stanić, A. Starčevića 35, Valpovo

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „TAJNIK GRADA“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 7. studenog 2018. godine.

Opisi poslova radnog mjesta „Tajnik Grada“ u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo Grada”:

-planira, upravlja i koordinira radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku,

-organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,

-zastupa Odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada,

-priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela,

-prati zakonske propise i daje tumačenje propisa,

-obrađuje i daje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada,

-pomaže Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga,

-koordinira i obavlja poslove vezane za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka,

-obavlja poslove raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada,

-obavlja poslove vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite,

-ovlašćuje osobu za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata,

-obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu Gradonačelnika, a odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Odjela te za svoj rad odgovara Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

 

Plaća

Plaća “Tajnika Grada” određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava

– službenički odnosi

– imovinsko- pravni odnosi

– sustav civilne zaštite, vatrogastvo.

 

Popis pravnih  izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/17),

Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18),

Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14 i 1/18),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18),

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

Zakon o upravnim sporovima (NN 47/09),

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15).

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content