Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnim natječajima objavljenim u Narodnim novinama od 8. ožujka 2019. godine održati će se prema sljedećem rasporedu u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju jer ispunjavaju formalne uvjete iz javnih natječaja za prijam u službu:

9.4.2019. GODINE (UTORAK ) od 8:00-9:30

TAJNIŠTVO GRADA: „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU“

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete:

 1. Josip Jovanić
 2. Dino Apari
 3. Damir Medved
 4. Nikola Lacković

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18),
 3. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 8/13 i 11/14),
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18),
 5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 6. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17),
 7. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 8. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
 9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
 10. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18),
 11. Zakon o arhivskom gradivu i arhivi (NN 61/18).

9.4.2019. GODINE (UTORAK ) od 9:30-11:00

TAJNIŠTVO GRADA, ODSJEK ZA JAVNU NABAVU: „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU“

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete:

 1. Tihana Pelin-Kuna
 2. Mateja Miličević
 3. Nedeljko Kovačić
 4. Kornelije Pejić

 Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),
 6. Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 10/17, 1/18),
 7. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),
 8. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17).

  9.4.2019. GODINE (UTORAK) od 11:00-12:30

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN: „STRUČNI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA“

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete:

 1. Vedrana Đolić
 2. Kristina Zbanatski
 3. Marija Pavošević
 4. Jelena Kozma
 5. Marina Vereš
 6. Nataša Holjevac Abramić
 7. Dragana Kiš

 Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18),
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
 5. Zakon o porezu na dohodak ( NN 115/16, 106/18),
 6. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15),
 7. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16,116/18).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content