Novosti|

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA broj 25, od 23. ožujka 2016. godine:

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za EU projekte“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća:

 • prati javne pozive i natječaje za financiranje projekata iz nacionalnih, europskih i međunarodnih izvora,
 • sudjeluje u izradi i provedbi projekata financiraniranih iz nacionalnih, europskih i međunarodnih izvora za potrebe Grada Belišća kao i drugih subjekata s područja grada Belišća,
 • surađuje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata te sudjeluje u praćenju njihovog ostvarivanja,
 • prati propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • surađuje u pripremi akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova radna tijela,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća “Višeg stručnog suradnika za EU projekte“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave Grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– mjesna samouprava,

– službenički odnosi,

– priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova

– EU fondovi, politike i institucije

– poznavanje engleskog jezika.

 

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),
 1. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15),
 1. Fondovi EU – Poziv za dodjelju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, Sarajevo 2013., Autori: Jelena Misita, Gordana Stojanović i ostali
 1. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lidija Pavić-Rogošić i Odraz- Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide – http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
 1. web stranice:

http://europa.eu/index_en.htm

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) održat će se u ponedjeljak, 11. travnja 2016. godine, u 9 sati, u prostorijama Gradske uprave Grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206 (Velika vijećnica, prizemlje).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content