Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/20-01/01
URBROJ: 2185/16-04-20-10
Belišće, 21. siječnja 2020. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18, 5/18 i 5/19), Upravno vijeće na 7. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 21. siječnja 2020. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila

za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u sljedeće odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića u kojima su se oslobodila mjesta:

–  za mješovitu vrtićku skupinu – poludnevni program, u područnom vrtiću u Gatu, djeca od 4 godine do polaska u školu, za 1 oslobođeno mjesto

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE: OD 22. SIJEČNJA  2020. DO 31. SIJEČNJA 2020. GODINE

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.

Nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Nadopuna dokumentacije dostavljena izvan gore navedenoga roka neće se uzimati u obzir.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od 12 mjeseci) ili preslike osobnih iskaznica roditelja

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):

  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
  • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapisi odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrde o zaposlenju izdane od poslodavca ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
  • za dijete jednog zaposlenog roditelja – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
  • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrda o zaposlenju izdana od poslodavca ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva i dokazi o samohranosti: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

      Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content