Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
KLASA: 601-05/21-01/09
URBROJ: 2185/16-04-21-12
Belišće, 10. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Upravno vijeće na 17. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 7. svibnja 2021. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2021./2022. godinu

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE: OD 10. DO 21. SVIBNJA 2021. GODINE
SVAKIM RADNIM DANOM OD PONEDJELJKA DO PETKA U VREMENU OD 7,00 DO 19,00 SATI
OSOBNIM DOLASKOM U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE, VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2, 31551 BELIŠĆE.

REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI OSTVARUJU SE PO OBJEKTIMA DJEČJEG VRTIĆA KAKO SLIJEDI:

I. MATIČNI VRTIĆ U BELIŠĆU

 • CJELODNEVNI JASLIČKI (10-SATNI)- od 1. god. do 3. god.- 06,30 do 16,30 sati
 • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu – 06,30 do 16,30 sati

II. PODRUČNI VRTIĆ U GATU

 • MJEŠOVITI VRTIĆKI – POLUDNEVNI PROGRAM (5-SATNI)- od 4. god. do polaska u školu- 09,00 do 14,00 sati

III. PODRUČNI VRTIĆ U BIZOVCU

 • CJELODNEVNI JASLIČKI (10-SATNI)- od 1. god. do 3. god- 06,00 do 16,00 sati
 • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu- 06,00 do 16,00 sati

IV. PODRUČNI VRTIĆ U PETRIJEVCIMA

 • CJELODNEVNI VRTIĆKI (10-SATNI)- od 3. god. do polaska u školu-06,00 do 16,00 sati

U Dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u školu.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

 1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
 2. Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja/udomitelja/skrbnika da Dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja/udomitelja/skrbnika, ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva,
 4. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.
 5. Privolu za obradu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 (ZAOKRUŽITI U ZAHTJEVU).

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU (prilažu se u preslikama):

 • za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete oba zaposlena roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;
 • za dijete jednog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;
 • za dijete koje živi s maloljetnim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom ili dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji pohađa osnovnu ili srednju školu – Potvrdu škole o učeničkom statusu;
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/udomiteljem/skrbnikom (jednoroditeljska obitelj) – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili drugi dokaz da drugi roditelj/udomitelj/skrbnik ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja/udomitelja/skrbnika – Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva i potreban dokaz o samohranosti: Rodni list djeteta i Smrtni list za preminulog roditelja/udomitelja/skrbnika, Potvrdu o nestanku drugog roditelja/udomitelja/skrbnika, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje odnosno Potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privola roditelja/udomitelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih;
 • za dijete roditelja/udomitelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – Potvrdu o pravu na doplatak za djecu ne stariju od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva;
 • za dijete u obitelji sa jednim skrbnikom – Rješenje o razvodu braka koji sadržava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, Rodni list za svu djecu;
 • za dijete koje je u prethodnoj godini pohađalo dječji vrtić (stariji polaznik vrtića) – Potvrdu dječjeg vrtića o pohađanju vrtića u predhodnoj godini.

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.
Sva dostavljena dokumentacija mora sadržavati nadnevak te ista mora biti ovjerena.
Dokumentacija dostavljena nakon isteka propisanog roka naznačena u Javnom pozivu, neće se razmatrati.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Nakon što rezultati upisa budu konačni, roditelji/udomitelji/skrbnici su obvezni doći potpisati ugovor o pružanju i korištenju usluga s Dječjim vrtićem te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Roditelji/udomitelji/skrbnici djece koja su primljena u Područne vrtiće u Bizovcu i Petrijevcima dužn su prilikom potpisivanja ugovora uplatiti i akontaciju (predujam).

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content