Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/19-01/19
URBROJ: 2185/16-04-19-6
Belišće, 12. studenoga 2019. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog predagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju program predškole (NN br. 107/14), Upravno vijeće na 4. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J  A  V  N  I      P  O  Z  I  V
za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
za pedagošku 2019./2020. godinu

 Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2013. do 31.3.2014. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Kraći program predškole trajat će od 3. veljače do 29. svibnja 2020. godine.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u matičnom vrtiću u Belišću, područnim vrtićima u Gatu, Petrijevcima i Bizovcu te područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će o vremenu odvijanja predmetnog programa roditelji/skrbnici biti pravovremeno informirani putem internet stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića.

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE
OD 2. PROSINCA 2019. DO 31. SIJEČNJA 2020. GODINE

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Preslike važećih osobnih iskaznica roditelja
4. Liječnička potvrda da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhe provedbe postupka upisa djeteta i provođenja kraćeg programa predškole.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content