Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 008-02/21-01/01
Urbroj: 2185/02-1-21-41
Belišće, 31. prosinca 2021.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/2021) i članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. („Službeni glasnik grada Belišća“ 12/21), Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku
medijskom praćenju u 2022. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2022. godini, a u cilju praćenja, izvještavanja, proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u medijima koji su od interesa za Grad Belišće.

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Ciljevi dodjele sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju jesu:

 • obrađivanje tema od osobitog interesa za Grad Belišće
 • promicanje interesa Grada Belišća kao jedinice lokalne samouprave
 • ostvarivanje prava građana Grada Belišća na javno informiranje
 • praćenje i obrađivanje tema o gospodarskim aktivnostima u Gradu Belišću
 • praćenje i obrađivanje tema o kulturnim, sportskim, zabavnim i drugim manifestacijama i programima od javnog interesa, a čiji je organizator/suorganizator ili pokrovitelj Grad Belišće

KRITERIJI

Kriteriji za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju jesu:

 • dosadašnja suradnja s Gradom Belišće (redovito praćenje i promicanje javnosti rada Grada Belišća)
 • doseg informacija od interesa za Grad Belišće
 • mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika (audiozapis, videozapis/prilozi, pisani tekst, fotografija, društvene mreže…)
 • predložen programski sadržaj

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv treba sadržavati:

 • popunjen, potpisan i  ovjeren pečatom obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća (obrazac u privitku)
 • opis programskog sadržaja za 2022. godinu s proračunom/iznosom zatraženih sredstava potpore
 • preslik rješenja o upisu u sudski registar/ ili izvadak iz sudskog registra, obrtnog ili drugoga odgovarajućeg registra
 • izjavu odgovorne osobe da za isti programski sadržaj nisu dodijeljena ili primljena sredstva iz drugih izvora.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je sedam (7) dana od dana objave Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Belišća.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj omotnici
na adresu:

Grad Belišće
Ured gradonačelnika
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE

s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna grada Belišća za podršku medijskom praćenju u 2022. godini“.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content