Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima („Službeni glasnik grada Belišća br. 5/15 i 4/16) raspisuje

Javni poziv

 o iskazivanju interesa za dodjelu “Gradskih vrtova

PREDMET JAVNOG POZIVA

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu Gradskih vrtova na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće k.č.br. 1232 u Ulici Petra Zrinskog/Ulici Andrije Hebranga prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

ROK PODNOŠENJA I SADRŽAJ PRIJAVE

II.

Prijave na Javni poziv podnose se od 12. listopada 2021. do 22. listopada 2021. godine.

III.

Pisanu prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova.

IV.

Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

V.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

VI.

Prijava mora sadržavati:

  • obrazac prijave s brojem parcele za koju se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon)
  • preslik osobne iskaznice
  • valjani ugovor (za dosadašnje korisnike)
  • broj parcela koje se planiraju obrađivati

ROK I NAČIN KORIŠTENJA

VII.

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.

VIII.

Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja.

Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 363-01/21-02/1/12          
Urbroj: 2185/02-2/3-21-18

Belišće, 11. listopada 2021. godine

                                                                                                                          Gradonačelnik

  Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content