Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 402-02/22-01/01
URBROJ: 2158-3-02/1-22-10

Belišće, 18. 10. 2022. godine

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  (NN 83/22), članka 162. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 118/22), članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22) članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48.,74. i 76. Zakona o sportu (NN 1/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/19, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 17. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13) i članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2023. godinu

I.

Javne potrebe grada Belišća za 2023. godinu, koje su predmet ovog Poziva, javne su potrebe:

  • u  kulturi,
  • u socijalnoj skrbi i zdravstvu,
  • u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja,
  • u sportu,
  • u tehničkoj kulturi i informatici

na području grada Belišća koje su u interesu zadovoljavanja potreba građana Belišća.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu grada Belišća su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Belišće, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Od interesa za Grad Belišće su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja te oni koji se odvijaju kontinuirano.

II.

Prioritet za financiranje imaju programi koji ispunjavaju kriterije:

1. programi koji se provode na području grada Belišća,
2. programi koji su jasni, cjeloviti i provedivi u planiranom razdoblju,
3. kvaliteta dosadašnjeg rada, ugled, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja,
4. sustavnost u programskom kontinuitetu i poticajni rezultati,
5. poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti,
6. značenje za svekoliki razvoj grada,
7. programi koji imaju osigurane ili predviđene i druge izvore financiranja,
8. programi koji su usmjereni na veći broj građana ili na veće ciljane skupine građana,
9. programi ostvareni u suradnji sa partnerima (udrugama, ustanovama, institucijama, organizacijama).

III.

Prijave programa mogu podnositi institucije, javne ustanove, udruge te druge pravne osobe i građani.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Belišće i moraju sadržavati:

1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljan troškovnik i izvore financiranja.

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane niti financirane iz Proračuna grada Belišća za 2023. godinu.

IV.

Prijave predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Belišće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Vij. dr. Franje Tuđmana 1

31 551 Belišće

ili elektroničkim putem, ovjerene i skenirane, na e-mail adresu: grad@belisce.hr

Poziv za predlaganje programa javnih potreba otvoren je do 26. listopada 2022. godine.

V.

Prijavitelji čiji programi budu prihvaćeni, obvezni su podnijeti izvješće o realizaciji programa te financijska izvješća s odgovarajućim dokazima do 31. siječnja 2024. godine.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content