Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem članka 61. stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), članka 14. Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i ostalim površinama u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 14/17) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe, Klasa: 945-01/21-03/2/01 Urbroj 2185/02-03/1-21-2 od 3. ožujka 2021. godine, Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA U POLJOPRIVREDNE SVRHE

1.Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe na 5 (pet) godina.

2. U zakup se daju zemljišta upisana u:

– zk.ul. br. 257, k.o. Vinogradci, označeno kao k.č.br. 56, oranica Selište, površine 3752 m², s početnom cijenom zakupa od 262,64 kn godišnje i
– zk.ul. br. 28, k.o. Gat, označeno kao k.č.br. 463/1, oranica u selu, površine 4679 m², s početnom cijenom zakupa od 327,53 kn godišnje.

3. Pravo podnošenja ponude za zakup zemljišta iz članka 1. ove Odluke ima svaka fizička i pravna osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima.

Ponuda mora sadržavati:
– obrazac ponude s osobnim podacima za fizičku osobu (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) odnosno s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, OIB, adresu sjedišta, telefon kontakt osobe), oznakom zemljišta za koje se ponuda podnosi te iznosom ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama,
– dokaz o registriranoj gospodarskoj djelatnosti (preslika rješenja ili drugog dokumenta kojim se navedeno dokazuje),
– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

5. Jamčevina za pojedinu k.č.br. iz članka 1. ove Odluke iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Proračuna grada Belišća broj: HR782340009 1801600001 PBZ d.d., s pozivom na broj 68 7811 – OIB ponuditelja.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, poštom preporučeno, na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. F. Tuđmana 1, s naznakom na omotnici: “NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

Ponude se zaprimaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči grada Belišća i gradskoj mrežnoj stranici www. belisce.hr, zaključno do 12. ožujka (petak) 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 16. ožujka (utorak) 2021. godine u 11:00 sati u maloj vijećnici Grada Belišća.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

7. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i sadrži najviši iznos zakupnine iznad početne cijene. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

8. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća.

9. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima u roku 15 dana od dana donošenja.

10. Gradonačelnik grada Belišća s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o zakupu u pisanom obliku, u roku 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to najpovoljniji ponuditelj ne učini smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Prije potpisa ugovora o zakupu najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti na žiro račun Proračuna grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio zakupninu i druge dospjele troškove za predmet zakupa.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i sve eventualne troškove oko provedbe ugovora podmiruje zakupnik.

11.Gradonačelnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

   G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 945-01/21-03/2/01                            
Urbroj: 2185/02-03/1-21-3
Belišće, 3. ožujka 2021. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

                                                                                                            

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content