Novosti|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakupu garaže u Belišću, Radnička ulica bb, Klasa: 372-01/12-03/01, Urbroj: 2185/02-3-12-1, od 10. siječnja 2012. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaže za smještaj osobnog automobila površine 11,85 m2 (duljine 4,94 m i širine 2,4 m), koja se nalazi u Belišću, Radnička ulica bb (četvrta lijevo).
2. Početna cijena zakupa m2 garaže je 7,40 kuna što za navedenu garažu čini iznos početne cijene zakupa u iznosu od 87,69 kn mjesečno.
3. Garaža se daje u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup.
4. Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kune po m2.
5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke osobe koje su vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju nepodmirenih obaveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice,
– dokaz o vlasništvu ili korištenju stana,
– dokaz o vlasništvu automobila (preslik prometne dozvole),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.
Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude i zaključenja
ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a garaža će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema, natječaj će se ponoviti.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽE U BELIŠĆU,
RADNIČKA ULICA bb – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, zaključno do 30. siječnja 2012. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 2. veljače 2012. godine (četrvtak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed garaže zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preuzmite obrazac ponude.

Klasa: 372-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-12-2
Belišće, 16. siječnja 2012. godine

Predsjednik Komisije:
Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content