Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11i 64/15), članka 14. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 1/15) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) dana 30. studenog 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup dijela poslovnog prostora
na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 12 (poslovni prostor broj 2) u Belišću

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi u Belišću, na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 12, koja je izgrađena na k.č.br.371, k.o. Belišće, z.k.ul.1722 i to dio poslovnog prostora broj 2, etažno vlasništvo s određenim omjerima, suvlasnički dio 1592/10000, u površini od 44,11 m2, sa sporednim dijelom stubište od 17,73m2 u diobnom planu označen plavom bojom.

Zainiteresiranim ponuditeljima može se omogućiti razgledavanje poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.4

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA

 Članak 2.

Poslovni prostor  daje se u zakup na neodređeno vrijeme uz početnu mjesečnu zakupninu od 10 kn/m², što za dio poslovnog prostora iznosi ukupno 441,10 kn (slovima:četiristočetrdesetjednakunaidesetlipa) bez PDV-a mjesečno u svrhu obavljanja političke djelatnosti.

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke ne može se dati u podzakup.

JAMČEVINA

Članak 4.

Jamčevina u iznosu od 200,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni u Tržnom centru Belišće.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE, ADRESA DOSTAVE I DATUM JAVNOG OTVARANJA PONUDE

 Članak 5.

Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti političke stranke i fizičke osobe s Kandidacijske liste grupe birača, pod uvjetom da nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 2. NA ADRESI:
VIJ.S.H.GUTMANNA 12 U BELIŠĆU- NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 8. prosinca 2017. godine (PETAK).

Članak 7.

Pisana ponuda mora sadržavati:
– naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja, sjedište odnosno adresu i OIB,
– adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
– ponuđeni mjesečni iznos zakupnine izražen u kunama,
– presliku izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe ne starijeg od 6 mjeseci,
– presliku osobne iskaznice fizičke osobe ponuditelja,
– preslik pravovaljane kandidacijske liste,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. prosinca 2017. godine (PONEDJELJAK), u 12:00 sati u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Članak 8.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća po bilo kojoj osnovi.

NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ I PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluka o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

UGOVOR O ZAKUPU

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj je prije potpisa ugovora o zakupu, obvezan uplatiti na žiro-račun proračuna Grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio dospjelu zakupninu i dospjele neplaćene režijske troškove za predmetni poslovni prostor.

Iz novčanog depozita će se osim dužne zakupnine i neplaćenih troškova nastalih redovnim korištenjem predmetnog poslovnog prostora, ukoliko je iznos depozita dostatan, naplatiti kamate obračunate zbog zakašnjelog plaćanja ugovornih obveza te sve štete koje je na poslovnom prostoru prouzročio zakupnik, a nije ih sanirao o svom trošku.

Članak 11.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku potvrđen (solemniziran) po javnom  bilježniku, a sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, na trošak zakupnika.

Sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora snosi zakupnik.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 12.

Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove tekućeg održavanja kao i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

Zakupnik se obvezuje plaćati troškove potrošene vode, smeća, struje i grijanja i druge režijske troškove, a što će biti regulirano ugovorom o zakupu.

 PONIŠTENJE NATJEČAJA

Članak 13.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa:372-01/16-07/03
Urbroj: 2185/02-1-17-21
Belišće, 30. studeni 2017. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić,dr.med.,v.r.

Obrazac ponude_poslovni prostor br.2

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content