Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 61. stavka 4. i 5. točke 5. i 6. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) i Zaključka gradonačelnika od 15. veljače 2024. godine, KLASA:406-06/24-02/01, URBROJ: 2158-3-7/3-24-2, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Belišća

1.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Belišća, kako slijedi:

OPEL VIVARO 2.0 CDTI

-broj šasije: W0LJ7BHB68V651854

-registracijska oznaka: OS708IC

-godina proizvodnje: 2008. (boja: srebrna s efektom)

-procijenjena vrijednost: 3.487,08 € s PDV-om

– procjena: SIJEČANJ 2024.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled predmetnog rabljenog službenog vozila uz prethodnu najavu na telefon broj: 099-232-8512 za cijelo vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja i to u vremenu od 11:00 do 13:00 sati svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke predmetnog rabljenog vozila.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za rabljeno službeno vozilo iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 3.487,08 € sa PDV-om, a ista je određena sukladno Procjeni tržišne vrijednosti rabljenog vozila od 19.01.2024. godine, stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu motornih vozila za područje Županijskog suda u Osijeku, Tihomira Lovrenčića, inženjera cestovnog prometa iz Belišća, Petra Preradovića 17.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 348,71 za rabljeno vozilo.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj • IBAN: HR7924070001801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju rabljenog službenog vozila iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. za fizičke osobe:
 • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima (brojem),
 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.
 1. za pravne osobe:
 • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima (brojem),
 • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (preslika),
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i preuzeti na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, nepotpune, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

5. UVJETI KUPNJE POKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a pravo vlasništva kupac ostvaruje tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje rabljenog vozila, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza, registracije i tehničkog pregleda, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31 551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi (I. kat, soba broj 1), svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave natječaja zaključno

do 23. veljače 2024. godine (PETAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 28. veljače 2024. godine (SRIJEDA) s početkom u 12,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

KLASA: 406-06/24-02/01

URBROJ: 2158-3-07/3-24-3

Belišće, 15. veljače 2024. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content