Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17), člankom 7. Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 17, (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/19) te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18), raspisuje dana 5. srpnja 2019. godine

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća
na adresi Trg Ante Starčevića 17, u Belišću

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća, i to Poslovni prostor broj 5 u vlasništvu Grada Belišća, upisan kao 6. suvlasnički dio: 310/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6), POSLOVNI PROSTOR 5 u prizemlju (Trg. A. Starčevića 17), ukupne korisne površine od 49,78 m2 s sporednim dijelom izlog od 5,18 m2 u diobnom planu označen narančastom bojom, izgrađen na k.č.br. 370/2, k.o. Belišće, z. k. ul. broj 1983, a nalazi se u zgradi mješovite uporabe Trg A. Starčevića k.b 13, 14, 15, 16, 17, 17/a i Park A. Hofmanna k.b. 1/A i 1/B ukupne površine 506 m2.

Poslovni prostor koji je predmet prodaje utvrđen je u elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., koji je sastavni dio ovog Natječaja.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

 1. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne nekretnina koja, prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, iznosi 152.536,56 kn (slovima: stopedesetdvijetisućepetstotridesetšestkunaipedesetšestlipa).

 1. JAMČEVINA

Jamčevina za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj: HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7706- OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati pravo vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema gradu Belišću.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

 • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

za pravne osobe:

 • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
 • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

 1. UVJETI KUPNJE POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju odredbi Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća, a u svezi članka 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) zainteresirani ponuditelji mogu ponuditi kupovinu poslovnog prostora isključivo jednokratnom uplatom.

 1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

Rok isplate kupoprodajne cijene ne može biti duži od 30 dana od sklapanja ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 1. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

 1. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 17 U BELIŠĆU  – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 16. srpnja 2019. godine (UTORAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 18. srpnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave grada Belišća i na internet stranici grada Belišća na  adresi: www.belisce.hr

 1. ENERGETSKO SVOJSTVO POSLOVNOG PROSTORA

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_841_2015_10025_NSZ1, 3. srpnja 2019. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Tamare Cvenić, registarski broj ovlaštene osobe: P_841/2015.

Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (II kat, soba broj 16), koja se nalazi na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

 1. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Klasa: 372-01/19-07/03
Urbroj: 2185/02-1-19-4

Belišće, 5. srpnja 2019. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Obrazac ponude

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content