Novosti|

Opisi poslova:

 • planira, upravlja i koordinira radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku,
 • organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,
 • zastupa Odjel i potpisuje akte Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada,
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, izrađuje financijski plan i program rada Odjela, te podnosi izvještaje o radu Odjela,
 • prati zakonske propise i daje tumačenje propisa,
 • obrađuje i daje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
 • pomaže Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga,
 • koordinira i obavlja poslove vezane za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka,
 • obavlja poslove raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • obavlja poslove vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite,
 • ovlašćuje osobu za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu Gradonačelnika, a odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Odjela te za svoj rad odgovara Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Plaća

Plaća službenika određena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća,  („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 4/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– imovinsko- pravni odnosi,

– zaštita i spašavanje, vatrogastvo,

– engleski jezik,

– rad na računalu.

Popis pravnih  izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17)
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18),
 3. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14 i 1/18),
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18),
 5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 6. Zakon o upravnim sporovima (NN 47/09),
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 8. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
 9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 10. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),
 11. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
 12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
 13. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18).

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content