Novosti|

Temeljem članka 22. i članka 61. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.4/09) i članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata udruga od interesa za grad Belišće (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/07) i Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata udruga od interesa za grad Belišće (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/10) Gradonačelnik grada Belišća raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2013. godini
I.
Gradonačelnik grada Belišća raspisuje javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2013. godinu (nastavno: Proračun Grada).
ROK NATJEČAJA
II.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja na službenoj gradskoj internetskoj stranici i Oglasnoj ploči grada Belišća od 21.1. 2013. do zaključno 28. 2. 2013. godine.
UVJETI PRIJAVE
III.
Iz Proračuna Grada financirat će se projekti od interesa za grad Belišće onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. da je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Belišće
2. da provode projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Belišće i druge projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled.
3. da doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu
4. da imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate
5. da imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa
6. da imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta.
IV.
Prednost pri odabiru imat će projekti koji:
– uključuju rad volontera i promiču volonterstvo i
– omogućavaju uspostavljanje novih veza u zajednici (među ljudima koji inače ne bi bili povezani).
V.
Udruga građana na ovaj natječaj može prijaviti najviše dva projekta i to: jedan projekt samostalno i jedan u partnerstvu (potpisuje se Izjava o partnerstvu).
VI.
Neće se financirati projekti udruga:
– koje nisu izvršile svoje obveze iz dosada odobrenih projekata
– koje se isključivo bave znanstveno-istraživačkim poslovima
– koje se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su one dio trajnijeg i sveobuhvatnog projekta
– koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme
– kojima je predvidivi dio indirektnih troškova u ukupnom proračunu projekta viši od 25 % ukupnog iznosa planiranog za provedbu projekta
– koji su temeljem zakona u isključivoj nadležnosti lokalne, područne (regionalne) ili državne razine.
PODRUČJE FINANCIRANJA
VII.
Javni natječaj se raspisuje za sljedeća područja financiranja projekata udruga građana:
1. KULTURA – 60.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– zaštitu kulturne baštine i tradicijskih običaja
– arhivsku i izdavačku djelatnost te književne manifestacije
– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost
– glazbenu i kazališnu djelatnost
– programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu
– kulturno-umjetnički amaterizam i
– međunarodnu kulturnu suradnju.
2. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA – 13.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– poticanje i promicanje tehničke kulture i informatike
– programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladeži i odraslih osoba za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
– specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i djecu s posebnim potrebama
– korištenje informatičke tehnologije u svrhu unapređenja lokalne zajednice i
– uvođenje i korištenje novih informatičkih tehnologija.
3. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA – 40.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– promicanje zdravih stilova života
– prevenciju ovisnosti u zajednici (duhan, alkohol i opojne droge)
– prevenciju kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
– promicanje prava pacijenata
– osnaživanje osoba s invaliditetom i posebnim potrebama za njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice
– programe psihosocijalnog tretmana (počinitelja nasilja u obitelji)
– zaštitu i skrb o starijim i nemoćnim osobama te unapređenje znanja i vještina za rad sa starijim osobama
– pomoć siromašnima
– širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za osjetljive skupine
4. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA – 18.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– poticanje tolerancije prema svim različitostima i unapređivanje ravnopravnosti među građanima
– informiranje i edukaciju građanstva o ljudskim i manjinskim pravima
– edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u odlučivanju na razini lokalne i mjesne samouprave
– razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma, razvitak regionalne i prekogranične suradnje
– stvaranje lokalnih kapaciteta za izgradnju civilnog društva i odgovora na EU trendove
– programi ili projekti od značaja za branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne žrtve rata
– programi edukacije i osnaživanja ranjivih skupina (žene, starije osobe).
5. DJECA I MLADI – 18.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– programe neformalnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži
– poticanje društvenog angažmana mladih ljudi organiziranim volonterskim radom
– edukaciju mladih o društvenoj odgovornosti u odnosu na pojave socijalne isključivosti diskriminacije i stereotipa
– potporu djeci i mladim osobama s invaliditetom
– edukaciju za demokraciju i civilno društvo
– poticanje osnivanja i djelovanja klubova za mlade, poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena djece i mladih
6. OČUVANJE OKOLIŠA – 14.000 kn
Projekti udruga koji se odnose na:
– promicanje ekoloških spoznaja, edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša, prirode i prirodne baštine na razini lokalne i mjesne samouprave
– razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju svoje lokalne zajednice
– organiziranje praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša
– zaštitu biljaka, gljiva i životinja
– program prevencije od alergijskih bolesti suzbijanjem rasta i širenja ambrozije i
– djelovanje u očuvanju prirode, zaštiti okoliša, uljepšanju svoje okoline i čuvanju i unaprjeđenju općih vrijednosti kulture življenja.
NAČIN PRIJAVE
VIII.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na posebnim obrascima. Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 206, soba br. 10 ili na web stranicama grada Belišća (vidi dolje pod IX.)
IX.
Za udruge čiji su projekti u 2012. bili financirani iz Proračuna grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:
– izvornik obrasca za prijavu projekta prijava za 2013.
– izvornik proračuna projekta proračun 2013.
– ovjeren Završni opisni izvještaj o provedbi projekta u 2012. god. izvještaj 2012.
– ovjereno Završno financijsko izvješće o provedbi projekta u 2012. god. finan. izvješće 2012.
– za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu partnerstvo 2013.
– presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama (ako ih je tijekom 2012. bilo)
Za udruge čiji projekti u 2012. nisu bili financirani iz Proračuna grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:
– izvornik obrasca za prijavu projekta
– izvornik proračuna projekta
– za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu
– životopis voditeljice/voditelja projekta
– presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama
– presliku statuta udruge
– ovjereno financijsko izvješće udruge za 2012. godinu
– ovjereno izvješće o radu udruge za 2012. godinu
Dodatni prilozi (nije obvezno):
– članci iz novina koji govore o radu udruge, preporuke, promotivni materijali, fotografije, video-zapisi i dr.
X.
Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu:
Grad Belišće
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Kralja Tomislava 206
31 551 Belišće
s naznakom “Natječaj za financiranje projekata udruga – područje financiranja br. _____
POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA
XI.
Projekte, u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuje Odbor za procjenu koji imenuje Gradonačelnik grada Belišća.
Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga, donosi Gradonačelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.
Udruga kojoj je odobren projekt najkasnije u roku od 30 dana od objave Odluke potpisuje ugovor s Gradonačelnikom za provedbu projekta, u protivnom gubi pravo na sufinanciranje. Novi troškovnik, izrađen sukladno odobrenim sredstvima, sastavni je dio ugovora.
Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće nadležnom upravnom odjelu grada Belišća na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta.
XII.
Dodatne informacije u svezi provođenja javnog natječaja mogu se dobiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Belišća, na adresi: Kralja Tomislava 206 (tel.031/400-633, e-mail- s.kifer@belisce.net)
Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content