Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, Klasa:940-01/15-01/06; Urbroj:2185/02-1-15-3, od 25. svibnja 2015. godine, članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16 i 3/16 ) dana 29. ožujka 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, označeno kao k.č.br.2039/1, upisano u z.k.ul. br. 1724, k.o. Belišće, u naravi oranica u Ulici Petra Zrinskog površine 1858 m².

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja sukladno elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., iznosi 16.713,00 kn (slovima:šesnaesttisućaisedamstotrinaestkuna) bez PDV-a.

3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 2.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB  uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, a kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U

BELIŠĆU U ULICI PETRA ZRINSKOG  – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 6. travnja 2017. godine (ČETVRTAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 10. travnja 2017. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na internet adresi: www.belisce.hr. i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belišća.

 8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude

Klasa: 940-01/15-01/10

Urbroj: 2185/02-1-17-12

Belišće, 29. ožujka 2017. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content