Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/13- 03/08
Urbroj: 2185/02-1-15-20
Belišće, 16. lipnja 2015. god.

Sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke o izradi 111. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća («Službeni glasnik grada Belišća» br. 5/13 i 2/15), Gradonačelnik grada Belišća, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća

1. Javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća trajat će od 26. lipnja do 4. srpnja 2015. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana,
mjesne odbore, predstavnike nadležnih javnopravnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 3. srpnja 2015. godine u 9:30 sati, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća.
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 6. srpnja 2015. godine, na adresu Grad Belišće, Kralja Tomislava 206.
5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content