Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/13- 03/03
Urbroj: 2185/02-3-13-19
Belišće, 12. srpnja 2013. god.

Sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća («Službeni glasnik grada Belišća» br. 3/13) Gradonačelnik grada Belišća, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Belišća

1. Javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća trajat će od 25. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Belišća, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 25. srpnja 2013. godine u 11 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 7. kolovoza 2013. godine, na adresu Grad Belišće, Kralja Tomislava 206.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content