Novosti|

Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici donijelo je novu Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća kojom je, u skladu sa izmjenama Zakona o vodama, ukinuta obveza vlasnicima postojećih građevina, odnosno građevina koje će se tek izgraditi na području grada Belišća, za plaćanje naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Prema Odluci Gradskog vijeća i dalje je propisana obveza vlasnicima građevina za ishođenje suglasnosti od Grada Belišća za priključenje, ali bez obveze plaćanja naknade. Radove priključenja izvodi Kombel d.o.o., kao isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se priključuje.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content