Novosti|

Na temelju članka 35. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18, 32/20, 18/22), u okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javnog rada, gradonačelnik grada Belišća dana 9. svibnja 2022. godine, objavljuje

II. JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na
području Grada Belišća

Predmet Javnog poziva:

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca radi provedbe javnih radova kroz Mjeru Javnog rada uz 100% financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv radnog mjesta: JAVNI RADOVI – radnik/radnica na uređenju javnih površina

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Broj izvršitelja: 6

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine

Radno iskustvo nije potrebno.

Opis poslova: Čišćenje javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, dječjih igrališta, održavanje,  nabavku i postavu košarica za otpad. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a to podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima te radovi održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Mjerom javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

  • Roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene i probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva;
  • Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje: u tekstu: ZSS), prijavljeni u evidenciju;
  • Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolbu za posao,
  • presliku važeće osobne iskaznice,
  • potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • osobe koje ostvaruju pravo na prijavu na ovaj Javni poziv bez obzira na duljinu prijave u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebaju uz gore navedeno, podnijeti i odgovarajući dokaz o svom statusu na koji se pozivaju.

Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se:

  • putem pošte preporučeno ili
  • osobnom predajom na adresu

Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31 551 Belišće

u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Prijava na javni poziv za javne radove“, zaključno sa 17. svibnja 2022. godine (utorak).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Detaljnije o uvjetima javnog rada i ciljanim skupinama na: https://mjere.hr/katalog-mjera/javni-rad/.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Belišća www.belisce.hr te oglasnoj ploči Grada Belišća.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 112-10/22-01/01
Urbroj: 2158-3-07/3-22-30
Belišće, 9. svibnja 2022. godine

                                                                                                         

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content