Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/21-07/10
Urbroj: 2185/02-07/5-21-1
Belišće, 13. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

6.sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 17. prosinca 2021. godine (PETAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) 5. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godine
  b) Izmjene i dopune Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o IV. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja
  objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini s
  projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  d) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Trećih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2021. godinu s projekcijama, za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Centra za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Treće Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja Belišće za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc.Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o trećim Izmjenama i dopunama javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o trećim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Odluke o trećim Izmjenama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. godinu i 2023. godinu
  d) Odluke o četvrtim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Kombel d.o.o. za stjecanje udjela u novom trgovačkom društvu za proizvodnju tissue papira u Belišću
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o davanju kratkoročne pozajmice društvu Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
  b) Nacrt Ugovora o kratkoročnoj pozajmici
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Šestih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o Šestim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Zagajci“ u Belišću
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
  b) Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti Poduzetničkom inkubatoru d.o.o. za uspostavljanje Edukativnog centra za proizvodnju finalnih proizvoda od tissue papira
  Izvjestiteljica: direktorica Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o produžetku zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. u Belišću
  Izvjestiteljica: direktorica Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Za točnost otpravka:
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.                                                                         

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content