Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/17-07/08
Urbroj: 2185/02-1-17-1
Belišće, 22. studenog 2017. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13 i 11/14), sazivam

4. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 27. studenog 2017. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u  16,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti:
a) na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Sigmund Romberg
b) na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti:
a) na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
b) na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti:
a) na Plan rada CK Sigmund Romberg za 2018. godinu
b) na Financijski plan CK Sigmund Romberg za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2018. godinu s projekcijama za
2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na visinu osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića
Maslačak, Belišće
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluka o davanju  suglasnosti na:
a) Godišnji plan i Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018. godine
b) Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: knjižničarka Jasna Andrišić, dipl.prof.
9.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Bel-Press d.o.o.
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća za razdoblje 2017.-2022. godine
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda
od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim
potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2018. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama troškova priključenja nekretnina u vlasništvu građana s područja grada Belišća na
komunalne vodne građevine za 2018. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu
Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade korisnicima odlagališta – kućanstvima s
područja grada Belišća za realizaciju III. faze sanacije odlagališta komunalnog otpada “Staro Valpovo” za razdoblje od 1. rujna 2014. godine do 31.
prosinca 2017. godine
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja Plana i Programa rada te Financijskog plana Vijeća romske nacionalne
manjine grada Belišća za 2018. godinu
Izvjestitelj: predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća Mario Balog
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
b) Program održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2018. godinu s    projekcijama za 2019. godinu i 2020. godinu
c) Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu
d) Program upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2018. godini s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu
b) Program javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2018. godini s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
d) Program javnih potreba u sportu grada Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
e) Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
23. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Plana Proračuna grada Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna grada za Belišća za 2018. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Dodatka III. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih
računa – Notional Cash Pooling
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Belišća za 2018. godinu
Izvjestitelj: načelnik Stožera civilne zaštite Domagoj Varžić, dipl.oec.
27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

                                                                                                                                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content