Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/15
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1
Belišće, 23. studenoga 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

32.sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 27. studenoga 2023. godine (PONEDJELJAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci na dužnost vijećnice Gradskog vijeća grada Belišća, prestanku mandata vijećnice i određivanju zamjenika vijećnice koji počinje obnašati vijećničku dužnost
  Izvjestitelj: Mandatna komisija
 2. Polaganje prisege zamjenika vijećnice o obnašanju vijećničke dužnosti
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka:
  a) o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
  b) o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 5. Usvajanje Zapisnika s 31. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 6. Aktualni sat
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti stana u vlasništvu grada Belišća „Stan oznake 3.2. na trećem katu (E-16), Ulica A.G. Matoša 6D, Belišće“
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o ovlašćivanju gradonačelnika na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Belišću
  Izvjestitelj: v.d. upravitelja Vlastitog pogona Marko Anić, oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Belišća radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja imovinom Grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2023. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2024. godini za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2024. godinu za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa poticajnih mjera Grada Belišća za razvoj gospodarstva u 2024. godini s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području grada Belišća
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.
 24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 4. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.
 25. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  b) Programa održavanja nerazvrstanih cesta Grada Belišća (prigradska naselja) za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  c) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  d) Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.
 26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli sredstava za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće u 2024. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 27. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na visinu osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće
  b) Zaključka o primanju na znanje i davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  c) Zaključka na Financijski plan rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  d) Zaključka na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za pedagošku 2023./2024. godinu
  e) Zaključka na Godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za pedagošku 2022./2023. godinu
  Izvjestitelj: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica predškolske djece
 28. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na:
  a) Plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2024. – 31.12.2026. godine
  b) Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 29. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na:
  a) Plan rada Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2024. godinu i
  b) Financijski plan Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  c) Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centra za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: Katarina Bošnjak, prof.
 30. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na:
  a) Program rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2024. godinu i
  b) Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu „Muzeja Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 31. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada i financijski plan Savjeta mladih grada Belišća za 2024. godinu
  b) Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća
  Izvjestitelj: predsjednik Savjeta mladih grada Belišća, Matej Šimić, bacc.oec.
 32. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na:
  a) Plan i program rada Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća za 2024. godinu
  b) Financijski plan za 2024. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća
  Izvjestitelj: Mario Balog, predsjednik
 33. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 34. Razmatranje prijedloga i usvajanje programa poticajnih socijalno-demografskih mjera grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 35. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2024. godini s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  b) Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2024. godini s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  c) Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  d) Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  e) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 36. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće, kao subvenciju u svrhu provođenja projekata sufinanciranih iz NPOO 2021-2026
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.
 37. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće, kao subvenciju u svrhu provođenja projekata u 2023. godini
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.
 38. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na upravljanje poslovnog prostora na adresi Vijenac S. H. Gutmanna 24, Belišće
  Izvjestiteljica: direktorica Kseni Rudan Vrbljanin, mag.oec.
 39. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 40. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ukidanju prireza porezu na dohodak
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 41. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o gradskim porezima
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 42. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana proračuna grada Belišća za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka                                                                               
Tajnica Grada:                                                                           
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                             

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content