Novosti|

Predsjednik Gradskog vijeća Tomislav Vukelić saziva

26. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća.

Sjednica će se održati dana 1. prosinca 2015. godine (UTORAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. a) Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta grada Belišća
b) Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama troškova vijećnicima
Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i članovima njihovih radnih tijela te predsjednicima
Vijeća MO
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju stipendija studentima
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za
2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj. pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2016. godinu
b) Program održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2016. godinu
c) Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini
d) Program upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća u 2016.
godini
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u
2016. godini s procjenama za 2017. i 2018.
b) Program javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2016. godini s procjenama za 2017. i 2018.
c) Program javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu s procjenama za 2017. i 2018.
d) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2016. godinu s
procjenama za 2017. i 2018.
e) Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2016. godinu s
procjenama za 2017. i 2018.
f) Plan i program rada Vijeća Romske nacionalne manjine grada Belišća za 2016. godinu s Financijskim
planom za 2016. godinu
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2016-2018. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna grada za Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2016. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta „Izgradnja Društvenog doma u Gatu“
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2016.
godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni:
a) Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU) grada Belišća
b) Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju nacrta Sporazuma o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbanog područja Osijek
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br.2070 u k.o.Belišće
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br.28 u k.o.Veliškovci
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
17. Informacija o Odluci gradonačelnika o ukidanju Zaključka Gradskog poglavarstva o određivanju početne cijene za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content