Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-03/11
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1

Belišće, 16. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

17. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 22. prosinca 2022. godine (ČETVRTAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) 2. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) III. izmjena i dopuna Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) II. izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  d) III. izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o komunalnoj naknadi
  b) Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljišta i ostalim površinama u vlasništvu Grada Belišća
  b) Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća
  c) Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: u.z. Katarina Bošnjak, prof.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Trećih Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstava korisnika prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek-Barić, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić u pedagoškoj 2022./2023. godini, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  b) Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za Projekt „Zalogaj“ – topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek-Barić, prof.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o 2. izmjenama i dopunama javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2022. godini s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Odluke o 2. izmjenama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu
  d) Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek-Barić, prof.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o pretvaranju dijela subvencije iz 2022. godine u kratkoročnu pozajmicu društvu Hidrobel d.o.o.
  b) Ugovora o kratkoročnoj pozajmici društvu Hidrobel d.o.o.
  Izvjestiteljica: direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o kratkoročnoj pozajmici u 2022. godine Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće za provođenje EU Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“
  b) Ugovora o kratkoročnoj pozajmici Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Petih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o petim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka izrade II. izmjena i dopuna Plana (strategije) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027.godine
  Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č.br.489/4
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o otpisu potraživanja
  Izvjestiteljica: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 7. Informacija o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika te razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o visini naknade za rad gradonačelnika grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
  Izvjestitelj: Andrej Bičak, dipl.iur.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Cjenike društva Kombel d.o.o.:
  a) Cjenik radova na održavanju javne rasvjete na području Grada Belišća
  b) Cjenik radova na održavanju okomite prometne signalizacije
  c) Cjenik radova i usluga na uređenju zelenih i ostalih javnih površina
  d) Cjenik pružanja usluga prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu
  e) Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada
  Izvjestitelj: Andrej Bičak, dipl.iur.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o upućivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

 Za točnost otpravka                                                          
Tajnica Grada:                                                                       
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                                 

Predsjednik
Gradskog vijeća:           
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content