Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje sunčanih elektrana („Službeni glasnik grada Belišća br. 1/24) i članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 10. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22 ) Gradonačelnik grada Belišća dana 28. ožujka 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta

 u svrhu izgradnje sunčanih elektrana

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća u svrhu izgradnje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije kako slijedi:

k.č.br.zk.ul.br.Površina m²katastarska općina
517201444Belišće
6172058038Belišće
29/1209689049Belišće

U zakup se može dati i dio katastarske čestice, te je u tom slučaju potrebno izraditi skicu prijedloga korištenja zemljišta izrađenu po ovlaštenom geodetu.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja drugih građevina niti izvođenje drugih radova osim onih koji su u funkciji sunčanih elektrana.

Zemljište se daje u zakup putem javnog natječaja i to prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Zemljište se daje u zakup na razdoblje od 30 godina s mogućnosti produženja na još 30 godina.

Zemljište zakupnik uzima u zakup u viđenom stanju sa knjižnim i vanknjižnim teretima.

Zakupodavac jamči da ne postoji posjed treće osobe na nekretnini. Ukoliko se naknado utvrdi postojanje posjeda treće osobe na nekretnini, zakupnik će o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Razgledavanje nekretnine neće se posebno organizirati.

II. ZAKUPNINA

Iznos mjesečne zakupnine određuje se u dva dijela: fiksni i varijabilni dio zakupnine.

Fiksni dio zakupnine do početka izgradnje predstavlja iznos od 0,01 EUR po m2 zemljišta mjesečno, odnosno 1.485,31 EUR mjesečno, a nakon početka proizvodnje fiksni dio zakupnine predstavlja iznos 0,02 EUR po m2.

Na iznos zakupnine obračunava se PDV.

Varijabilni dio zakupnine predstavlja iznos od najmanje 1,5 % godišnjih prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja ponudi najviši postotak godišnjih prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta, uz uvjet da prihvaća i fiksni element zakupnine.

Zakupnik je dužan plaćati mjesečni fiksni dio zakupnine sukladno ugovoru o zakupu svaki mjesec najkasnije do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec ili kvartalno.

Varijabilni dio zakupnine plaća se jednokratno svake godine za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i to najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu sukladno ugovoru o zakupu ili u roku 30 dana od dana objave godišnjeg financijskog izvještaja, na način da zakupnik dostavi obračun ugovorenog postotka iznosa sukladno financijskom rezultatu, uz obveznu dostavu vjerodostojne dokumentacije kojom se potkrepljuje obračun varijabilnog dijela zakupnine.

III. NATJEČAJNI POSTUPAK, PONUDA I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koje ispunjavaju sve natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih dugovanja prema Gradu i Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte preporučeno ili predajom osobno na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31 551 Belišće, svakog radnog dana od 07:00-15:00 sati, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ne otvaraj – ponuda za zakup zemljišta u svrhu izgradnje sunčanih elektrana“.

Ponuda

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

▪ naziv, sjedište i OIB ponuditelja, te njegove kontakt podatke,

▪ izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,

▪ potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

▪ potvrda Upravnog odjela za financije i proračun Grada Belišća o nepostojanju duga prema Gradu Belišću,

▪ visinu ponuđenog postotka ostvarenih godišnjih prihoda ostvarenog prodajom električne energije, koji se nudi kao godišnja naknada za zakup zemljišta,

▪ izjavu o prihvaćanju fiksnog iznosa mjesečne zakupnine,

▪ dokaz o uplati jamčevine,

▪ ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima natječaja.

Rok i postupak javnog otvaranja

Rok za podnošenje ponuda je 5. travnja 2024. godine.

Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 10. travnja 2024. godine u 11:00 sati u Maloj vijećnici Grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Postupak otvaranja ponuda je javan i imaju mu pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja, ukoliko nisu navedeni kao osobe ovlaštene za zastupanje u sudskom registru ili vlasnici obrta, moraju imati punomoć osobe ovlaštene za zastupanje ili vlasnika za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda.

Jamčevina

Ponuditelji moraju položiti jamčevinu u visini fiksnog iznosa mjesečne zakupnine u korist Proračuna Grada.

Jamčevina u iznosu od 1.485,31 EUR uplaćuje se na žiro račun Grada Belišća HR7924070001801600001, s pozivom na broj HR7811-OIB ponuditelja, najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od zakupa prije potpisivanja ugovora, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, te ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se razmatrati za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju nepodmiren dug prema Gradu Belišću i Republici Hrvatskoj.

Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluke o poništenju natječaja, koje se dostavlja Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta, na prijedlog Povjerenstva, donosi Gradsko vijeće grada Belišća.

Smatrati će se da je natječaj prikupljanjem ponuda uspio ako je pristigla i samo jedna valjana ponuda.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti postotak ostvarenih godišnjih prihoda ostvarenog prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta, a ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će ih pozvati da u roku od 48 sati pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi viši postotak ostvarenih godišnjih prihoda ostvarenog prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta. Predmetne ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje ponuditelja, otvoriti i zapisnički utvrditi.

Postupak iz prethodnog stavka ponavlja se sve dok jedan ponuditelj ne ponudi bolju ponudu.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Gradonačelnik u ime Grada sklapa ugovor o zakupu zemljišta s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu i ne preuzme zemljište u posjed, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

U slučaju iz prethodnog stavka, Povjerenstvo će predložiti Gradskom vijeću da odabere sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava sve uvjete iz natječaja ili da ponovi postupak javnog natječaja.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku.

Sastavni dio Ugovora o zakupu je i zapisnik o uvođenju u posjed zemljišta. Zakupnik se uvodi u posjed zemljišta na dan zaključenja ugovora ukoliko nije drukčije sporazumno dogovoreno, ali u tom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Pravo zakupa zemljišta upisat će se u zemljišnim knjigama na temelju sklopljenog ugovora o zakupu.

Zakupnik nema pravo dati zemljište u podzakup.

V. ROKOVI ZA PRIVOĐENJE ZEMLJIŠTA NAMJENI

Zakupnik je dužan zakupljeno zemljište privesti namjeni (sunčana elektrana za proizvodnju električne

energije) u rokovima kako slijedi:

▪ u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta na temelju izrađenog idejnog projekta,

▪ u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati zahtjev za izdavanje građevinske dozvole,

▪ u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati prijavu početka građenja,

▪ u roku od 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je započeti sa radom, tj. proizvodnjom električne energije.

Zakupnik je dužan Gradu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje poštovanje rokova iz prethodnog stavka odmah nakon ispunjenja utvrđene obveze, bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka.

Gradonačelnik grada Belišća zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Sve obavijesti glede predmetnih nekretnina ovog javnog natječaja, zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Tajništvu grada, Gradske uprave grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, na broj telefona 031/ 400-628, ili e-mail: sanja.takac@belisce.hr.

Ovaj javni natječaj objavit će se na službenoj web stranici Grada Belišća: www.belisce.hr te na oglasnoj ploči Grada Belišća.

Klasa: 944-06/24-01/01

Urbroj: 2185-3-7-1-24-3

Belišće,  28. ožujka 2024. godine

                                                                                                                                         Gradonačelnik:

                                                                                                                                         Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content