Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-03/06
Urbroj: 2158-3-7/3-22-2
Belišće, 20. srpnja 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

12. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 25. srpnja 2022. godine (PONEDJELJAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Belišća
  b) Zaključka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o djelomičnom ispravku Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju komunikacijske strategije za provedbu postupka izmjene i dopune Strategije razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027. godine
  Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje
  a) Odluke o ukidanju Odluke o sklapanju ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Zagreb
  b) Odluke o ukidanju Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb za refinanciranje postojećih dugoročnih kredita
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Imex banke d.d. Split
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti za objavu javnog poziva za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupovini nekretnine upisane u zk.ul.br. 383, k.č.br. 327, k.o. Gat, kuća, dvor i oranica u selu ukupne površine 880 m2
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka                                     
Tajnica Grada:   
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.      

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.       
                                         

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content