Novosti|

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE“, KOJI JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENIM WEB STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE od 18. 11. 2015. godine.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) održat će se u petak, 4. prosinca 2015. godine u 9 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206 (Velika vijećnica, prizemlje).

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća:

– prati i proučava zakonske propise iz djelokruga rada Odjela
– sudjeluje u pripremi, izradi i usklađivanju akata sa zakonskim propisima za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela
– pruža pravnu pomoć u radu javnih ustanova kojima je osnivač Grad, Turističkoj zajednici grada Belišća, Savjetu mladih grada Belišća te udrugama s područja grada Belišća
– sudjeluje u provedbi prvostupanjskog upravnog postupka za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi te u rješavanju upravnog postupka u povodu žalbi na rješenja
– obavlja sve poslove vezane uz sazivanje i održavanje sjednice Odbora za socijalnu skrb kao i izradi te provedbu odluka Odbora
– vodi propisane evidencije i baze podataka iz djelokruga Odjela
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela po nalogu pročelnika
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Odjela

Plaća
Plaća „Višeg stručnog suradnika za pravne poslove“ u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
– ustavno uređenje Republike Hrvatske,
– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– službenički odnosi,
– upravni postupak,
– socijalna skrb.

Popis pravnih izvora i literature
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN broj 56/90, 135/97, 8/98- pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, 05/14)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11)

4. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13 i 11/14)

5. Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09)

6. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)

7. Odluka o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba s područja grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/14 i 1/15)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content